„Stypendia na naukę w Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym Kolegium Św. Stanisława Kostki dla uczniów polskiego pochodzenia ze wschodu” to projekt, którego celem jest zapewnienie stypendiów dla uczniów polskiego pochodzenia ze wschodu, które pozwolą im na pokrycie kosztów nauki w Licem Ogólnokształcącym Niepublicznym Kolegium Św. Stanisława Kostki w Warszawie.

„Stypendia na naukę w Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym Kolegium Św. Stanisława Kostki dla uczniów polskiego pochodzenia ze wschodu” to program Fundacji „Dla Polonii” dofinansowany w ramach sprawowania opieki Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nad Polonią i Polakami za granicą.

Projekt odpowiada na strategiczne priorytety rządowej polityki polonijnej. Poprzez wsparcie otrzymywania wysokiej jakości, długoterminowej (3-lata wg. starego systemu edukacji i 4-lata zgodnie z nowym) edukacji na poziomie liceum ogólnokształcącego tworzymy sprzyjające warunki do powrotów i osiedlania się w Polsce osób polskiego pochodzenia, które z powodów wydarzeń losowych znalazły się za wschodnia granica Polski.

Autorski program, który od wielu lat jest prowadzony przez dyrekcję i nauczycieli na rzecz młodzieży polskiego pochodzenia ze wschodu sprzyja umacnianiu więzi z Polska, długotrwałym pobytom i powrotom do kraju poprzez integrację szkolną w Liceum. Szkoła zapewnia wysoki poziom nauczania potwierdzony rankingami, domowe warunki pobytu w internacie oraz opiekę doświadczonych nauczycieli i wychowawców, którzy pracują z młodzieżą ze wschodu już kilkanaście lat.

W Liceum młodzież ma zapewniony program edukacyjno-wychowawczy z rozszerzona ilością godzin języka polskiego, literatury i poezji.

W Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym Kolegium Św. Stanisława Kostki uczy się 220 uczniów z różnych krajów byłego ZSRR (Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii, Rosji, Ukrainy i Uzbekistanu), w tym 130 mieszkających w internacie oraz uczniowie z rodzin wielodzietnych ze wschodu mieszkający z rodzicami w Warszawie, którzy nie opłacają czesnego, czyli nie płacą za naukę w szkole ze względów.

W szkole młodzież polskiego pochodzenia ma zapewniony przez 10 miesięcy w roku (bez przerw świątecznych i wakacyjnych będzie to 250 dni nauki) kompleksowy program edukacyjno-wychowawczy, zgodnie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale z rozszerzoną ilością godzin języka polskiego, literatury i historii. Zachęta do powrotu i pozostania w Polsce na stałe jest wyjątkową szansą na zdobycie dobrego wykształcenia i zdanie polskiej matury, jak również przyjazne warunki do poznania polskich realiów społecznych oraz asymilacji w sprzyjającym środowisku. Służyć temu mają m.in.:

-systematyczna praca nauczycieli liceum podczas codziennych zajęć w szkole, dostosowanych do poziomu oraz percepcji młodych osób przyjeżdżających do Polski ze wschodu nawet ze znikoma znajomością języka polskiego;

-bogata oferta zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i talenty młodzieży, w tym także stała praca wychowawców w internacie.