Misja

Jan Paweł II prosił nas Polaków, byśmy pamiętali o naszych Rodakach na Wschodzie. Przypominał też o konieczności zachowania własnej tożsamości, czemu służy pamięć historyczna. Winniśmy więc także pamięć naszym Rodakom, którzy w różnych okresach w XX wieku cierpieli na Wschodzie pod sowiecką władzą różne szykany i prześladowania. Przyszło im znosić łagry, zsyłkę za męstwo i odwagę przyznawania się do polskości i wiary, a w ostateczności – ponieść śmierć.

Ci, którzy pozostali na przedwojennych polskich ziemiach, na Ukrainie i Białorusi, płacili swoją cenę, by zachować polskie tradycje, język i wiarę. Dziś nowe karty historii pozwalają ich wnukom i prawnukom przyjeżdżać do Polski w poszukiwaniu więzi i nadziei na nowe życie.

Pamiętając o testamencie Ojca Świętego, o jego trosce o Polaków na Wschodzie, Fundacja „Dla Polonii” chce wspierać naszych Rodaków na Wschodzie. Kierunki tego wsparcia wyznaczają cele i zadania zawarte w Statucie Fundacji. Dziś Fundacja wspiera uczniów polskiego pochodzenia uczących się w Liceum Polonijnym Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawiewww.liceumpolonijne.edu.pl.

Fundacja podjęła:

 • akcję mecenatu szkolnego, która ma pomóc Liceum w realizacji jego misji – kształcenia młodych Polaków z różnych krajów na Wschodzie,
 • zbiera w ramach akcji www.witajciewdomu.pl środki na wyżywienie młodzieży ze Wschodu mieszkającej w Internacie przy Liceum,
 • szuka docelowej, stałej i rozwojowej własnej siedziby dla szkoły.

Działalność Fundacji w tym zakresie wpisuje się także skutecznie w aktualne potrzeby społeczeństwa polskiego, które już doświadcza dotkliwie demograficznego niżu. Młodzi uczniowie ze Wschodu, a niebawem też studenci, wywodzą się z tego samego kręgu kulturowego, są spadkobiercami polskiego dziedzictwa kultury i historii. Mają prawo tu być i kształcić się. Po zakończeniu studiów wiążą swoją przyszłość z Polską, tu chcą pracować i zakładać rodziny. Oni też będą budować przyszłość Polski. Inwestycja w ich solidne wykształcenie i umożliwienie im odkrycia, poznania i pokochania ojczyzny przodków – to inwestycja w przyszłość naszego kraju.

Jednocześnie, zacieśniając więzi z Polską, ożywiają zainteresowanie polskim językiem i kulturą w środowiskach polskich w swoich krajach pochodzenia. Są w naturalny sposób ambasadorami polskiej kultury. Bez tych silnych związków z Polską, bez świadomości, że rodacy w kraju troszczą się o ich los i im pomagają, kolejnym pokoleniom z polskimi korzeniami w ich krajach coraz trudniej będzie to dziedzictwo pielęgnować.

Wspierani przez Fundację uczniowie polskiego pochodzenia ze Wschodu są więc w naturalny sposób żywym, bogatym wielokulturowością i przyjaźnią, patriotyzmem i silnymi wartościami chrześcijańskimi pomostem pomiędzy Wschodem a Zachodem.

Fundacja „Dla Polonii” stara się skupić wokół tych idei i celów – wspierania Polaków na Wschodzie na polu edukacji i kultury – jak najwięcej ludzi dobrej woli, którzy czują więź historyczną i uczuciową z nimi, a także solidarność patriotyczną i społeczną.

Ewa Petrykiewicz
Prezes Fundacji

Zapraszamy na stronę internetową Liceum Polonijnego Kolegium Św. Stanisława Kostki.

O celach Fundacji „Dla Polonii”:

 

 1. Prowadzenie oraz wspieranie działalności oświatowej, wychowawczej i opiekuńczej, zwłaszcza na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin polskiego pochodzenia żyjących poza granicami RP i repatriantów.
 2. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju oświaty i wychowania w kraju, propagowanie wychowania w odniesieniu do wartości chrześcijańskich, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych w społeczeństwie.
 3. Prowadzenia działalności naukowej i kulturalnej.
 4. Popularyzowanie i ochrona kultury polskiej w kraju i poza granicami, w tym także ochrona zabytków, a także dóbr kultury i innych pamiątek związanych z dziejami środowisk polskich w kraju i za granicą.
 5. Propagowanie, popularyzowanie, utrwalanie i ochrona dziedzictwa kultury europejskiej wyrastającej z gruntu chrześcijańskiego w kraju i poza jego granicami.
 6. Prowadzenie działalności charytatywnej oraz organizowanie pomocy w kraju i dla środowisk polskich żyjących poza granicami Polski, zwłaszcza dla środowisk polskich na Wschodzie.
 7. Przeciwdziałanie bezrobociu i pomoc osobom polskiego pochodzenia pragnącym osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Integrowanie i wspieranie środowisk polskich na Wschodzie poprzez działania na polu edukacji i kultury oraz przedsiębiorczości i organizacji pozarządowych.
 9. Promocja sportu i turystyki. Działania na rzecz propagowania i organizowania wypoczynku i turystyki dzieci oraz młodzieży, zwłaszcza dzieci i młodzieży Polaków żyjących poza granicami kraju oraz środowisk polskich na Wschodzie.
 10. Współpraca z oddziałami Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców na polu edukacji, wychowania i propagowania kultury polskiej. Wspierania działalności statutowej Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, zwłaszcza w obszarze działalności edukacyjnej i wychowawczej na rzecz młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu.