Europa – wspólne dziedzictwo

 

Fundacja „Dla Polonii” realizuje cykliczny projekt: „Europa – wspólne dziedzictwo. Edukacja, kształcenie kulturowe i językowe oraz wyżywienie młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu”. Jest on kontynuacją programu prowadzonego w latach 2003-2012 przez Oddział Warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie.

 

Projekt „Europa wspólne dziedzictwo” od 2016 roku jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Założenia programowe

Celem projektu “Europa wspólne dziedzictwo” jest odbudowanie więzi młodzieży polskiego pochodzenia z Polską poprzez zapewnienie im:

  • edukacji w Liceum Polonijnym Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie,

  • utrzymania w przyszkolnej bursie i całodziennego wyżywienia, a także

  • realizację programu kulturowego, formację patriotyczną i integrację z polską młodzieżą.

Projekt ma formę stypendium szkolnego, realizowanego z udziałem doświadczonego partnera lokalnego (Liceum Polonijne), w którym z dotacji Senatu RP zostaną pokryte koszty wyżywienia uczestników projektu. Dzięki formule stypendialnej także młodzież z niezamożnych rodzin polskiego pochodzenia ze wschodu będzie miała stworzoną szansę na powrót do kraju swoich przodków, na uzyskanie dobrego wykształcenia językowego i kulturowego, zdanie polskiej matury i przygotowanie do studiów w Polsce na wybranych kierunkach.

Zastosowane w projekcie założenia wychowawcze Liceum Polonijnego przyczyniają się do uformowania w młodzieży ze Wschodu postaw patriotycznych i etosu Polaka, który jest wdzięczny państwu polskiemu za daną mu szansę na edukację i zamieszkanie w Ojczyźnie swoich przodków.

Komu pomagamy

Aktualnie w projekcie udział bierze 110 uczniów polskiego pochodzenia w wieku 15-18 lat, z ośmiu krajów na Wschodzie, tj. z: Armenii, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii, Rosji, Ukrainy i Uzbekistanu.

Młodzież ucząca się w Liceum Polonijnym to potomkowie Polaków, którzy znaleźli się poza granicami Polski w wyniku zsyłek, drugiej wojny światowej i zmiany granic. Stawili opór sowietyzacji i nadal walczą o utrzymanie tożsamości narodowej.

Przyjazd do Polski jest dla tych młodych Polaków ze Wschodu wspaniałą szansą na rozpoczęcie nowego życia w Ojczyźnie ich dziadków. Pragnieniem ich rodzin i ich samych jest powrót do Ojczyzny, aby tutaj kształcić się, zdać maturę, studiować i pozostać na stałe. Wielu z nich, przyjeżdżając do Polski, słabo zna język polski. Jest to więc ostatni moment, aby uratować polskość w ich rodzinach. Ucząc się w Warszawie, stają się „ambasadorami” tej polskości wobec swoich rodzin.

Efekty projektu

Co roku liczba młodzieży ze Wschodu pobierającej naukę w Liceum Polonijnym stale się zwiększała, od kilkunastu uczniów na początku działalności do obecnych 110 uczniów.

Kolejne roczniki maturzystów polskiego pochodzenia opuszczają mury Liceum Polonijnego i studiują z powodzeniem na wybranych kierunkach na politechnikach i uniwersytetach w Polsce. Część z nich otrzymała stypendium Rządu RP, niektórzy ukończyli już studia doktoranckie. Podejmują pracę w Polsce i tu zakładają swoje rodziny. Wskutek problemów demograficznych nasz kraj potrzebuje tych młodych Polaków ze Wschodu, aby tu zostali i pracowali dla swojej Ojczyzny.

Dzięki naszemu programowi integracja z polskim społeczeństwem nastąpiła już we wczesnym etapie szkoły średniej. To sprawia, że dobrze poznawszy polską rzeczywistość, nie muszą pokonywać barier i trudności asymilacyjnych, z którymi zmagają się ich rówieśnicy ze Wschodu, którzy po raz pierwszy przyjeżdżają do Polski i rozpoczynają edukację dopiero na etapie studiów wyższych.

Odnowienie więzi młodzieży polonijnej z Polską otwiera im nowe możliwości reintegracji. Niektórzy uczniowie już w trakcie nauki sprowadzają do Polski swoje rodziny ze Wschodu. Ich 3-letni pobyt w Liceum Polonijnym bardzo ułatwia aklimatyzację rodzin na miejscu i pomaga im w zaadoptowaniu się do nowej rzeczywistości.

Zachęcamy do przeglądania szkolnej strony internetowej, gdzie umieszczamy najważniejsze informacje o wydarzeniach i postępach w nauce naszej młodzieży:

www.liceumpolonijne.edu.pl