Witamy w domu

 

Witamy w domu” to program edukacyjno-wychowawczy realizowany przez Fundację „Dla Polonii”, który zapewnia młodzieży z rodzin o polskim pochodzeniu ze Wschodu (z krajów byłego ZSRR):

  • naukę w Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym Kolegium Św. Stanisława Kostki (dalej Liceum Polonijne, którego organem prowadzącym jest Fundacja “Dla Polonii”) oraz

  • utrzymanie w przyszkolnym internacie, tj.: mieszkanie, wyżywienie, całodobową opiekę wychowawców, zajęcia pozalekcyjne.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

W RAMACH PROGRAMU POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022”

“Witamy w domu- pobyt i edukacja kulturalna młodzieży polskiego pochodzenia ze wschodu uczącej się w LON Kolegium Św. Stanisława Kostki w Warszawie” – to wieloletni program kształcenia językowego i kulturowego młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu

DOFINANSOWANIE: 620 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 989 160,00 ZŁ

 

 

Program “Witamy w domu” jest programem kompleksowym i wieloletnim. Od 2003 roku pod różnymi nazwami był realizowany samodzielnie przez dyrekcję i kadrę pedagogiczną Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie. W 2012 roku powstała przy szkole Fundacja „Dla Polonii”, której zadaniem jest wspieranie – głównie finansowe – kształcenia uczniów w Liceum Polonijnym i gromadzenie środków na ich pobyt w internacie. Od 2012 r., do dziś skorzystało z niego ponad 630 uczniów..

Z naszych wieloletnich doświadczeń wynika, że kształcenie w Liceum Polonijnym i pobyt w internacie sprzyja umacnianiu więzi z Polską, długotrwałym pobytom edukacyjnym w Polsce (po maturze kontynuacja nauki na studiach wyższych) oraz trwałym powrotom do kraju zarówno młodzieży ze wschodu, jak i ich rodziców i rodzeństwa.

Głównym naszym celem jest odnawianie i utrwalanie więzi z Polską młodzieży z niezamożnych polskich rodzin ze wschodu w ramach dobrze funkcjonującej, trwałej struktury przyjęcia społecznego, jaką jest Liceum Polonijne z internatem w Warszawie. Uczestnikami programu są uczniowie rekrutowani z dziewięciu krajów byłego ZSRR, w kolejności alfabetycznej: z Armenii, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu.

Zachętą do powrotu i pozostania w Polsce na stałe jest wyjątkowa szansa na zdobycie dobrego wykształcenia i zdanie polskiej matury, jak również przyjazne warunki do poznania polskich realiów społecznych oraz asymilacji w sprzyjającym środowisku. Służyć temu mają m.in.:

  • systematyczna praca nauczycieli liceum podczas codziennych zajęć w szkole, dostosowanych do poziomu oraz percepcji młodych osób przyjeżdżających do Polski ze wschodu nawet ze znikomą znajomością języka polskiego,

  • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i talenty młodzieży, w tym także stała praca wychowawców w internacie,

  • organizacja dużych wydarzeń kulturalno-historycznych, takich jak: obchody Dnia Polski, kolejna edycja konkursu historyczno-literackiego „Wybitne postacie w historii Polski”, konkurs recytatorski poezji patriotycznej XIX i XX wieku oraz cykliczne spotkania młodzieżowego klubu medialnego.

Program „Witamy w domu” wprost nawiązuje do strategicznych priorytetów wskazanych w „Rządowym programie współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020”. Szczególnie do celu D, czyli tworzenia zachęt do powrotów i osiedlania się w Polsce osób polskiego pochodzenia, które z powodów wydarzeń losowych znalazły się poza granicami Polski. Nasz program sprzyja umacnianiu więzi z Polską, długotrwałym pobytom i powrotom do kraju poprzez integrację szkolną w Liceum Polonijnym.

Cel ten realizujemy poprzez sprowadzanie do Polski młodzieży ze wschodu i zapewnienie dobrych warunków długotrwałego pobytu (przez 3 lata nauki w liceum), realizację programu kształcenia z rozszerzoną ramówką godzin nauki języka polskiego, aktywne uczestnictwo w polskiej kulturze i dziedzictwie narodowym, jak również praktyczne przygotowanie do asymilacji w nowych warunkach i pozostania na stałe w Polsce. Wysoki poziom nauczania w Kolegium św. Stanisława Kostki jest od lat potwierdzony rankingami – np. tytuł Srebrna Szkoła 2016 i 2017 w rankingu fundacji edukacyjnej „Perspektywy”.

Poprawa znajomości języka polskiego i praktycznego posługiwania się nim, wzmocnienie identyfikacji kulturowej z krajem przodków, wartości patriotyczne i społeczne, wiedza o współczesnej Polsce uzyskane przez młodzież będą w sposób naturalny przekazywane do ich rodzin pozostających na wschodzie i do rówieśników o polskim pochodzeniu. W efekcie przyczyni się to do zwiększenia chęci powrotu do Polski także rodziców i rodzeństwa oraz koleżanek i kolegów uczestników programu.

Podczas realizacji kolejnych edycji naszego programu (w poprzednich latach nosił on nazwę „Europa – wspólne dziedzictwo. Kształcenie kulturowe i językowe młodzieży polskiego pochodzenia ze wschodu”) Fundacja „Dla Polonii” obejmowała opieką stypendialną nowe roczniki uczniów przyjmowanych do Liceum Polonijnego w Warszawie. W 2014 r. przyjęto 50 nowych uczniów z krajów obszaru post-radzieckiego, w 2015 r. kolejnych 40 uczniów, natomiast w 2016 r. rozpoczęło naukę 55 nowych uczniów w klasach pierwszych.

Obecnie w szkole uczy się 250 uczniów ze Wschodu z czego 140 mieszka w internacie. Pozostali uczniowie pochodzą z polskich rodzin, które powróciły do Ojczyzny przodków.

Do 2019 r. włącznie, zadanie “Witamy w domu” było dofinansowane ze środków Biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP.

Senat RP, Polonia, Kresy, Polacy na obczyźnie

W 2022 r. program został dofinansowany w ramach sprawowania opieki Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nad Polonią i Polakami za granicą.