PODOBIEŃSTWA W RÓŻNORODNOŚCI

 

Współczesna młodzież żyje w świecie, w którym informacja i jej wymiana nie jest już tylko domeną profesjonalnych dziennikarzy, ale dotyczy każdego człowieka funkcjonującego w erze portali społecznościowych, blogów, smartphonów czy komunikatorów. Dzięki tworzonym klubom medialnym młodzież z dziewięciu krajów zdobywa wiedzę i umiejętności pozwalające na kroczenie w awangardzie cyfrowych przemian technologicznych.

Fundacja „Dla Polonii” wspólnie z partnerem z Litwy – Gimnazjum Jana Pawła II w Wilnie, realizuje projekt „Podobieństwa w różnorodności”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+. Nasz projekt partnerstwa strategicznego dotyczy edukacji medialnej młodzieży migranckiej pochodzącej ze środowisk wielokulturowych ze wschodu.

W cyklu warsztatów i spotkań międzynarodowych uczestniczą z jednej strony uczniowie wileńskiego gimnazjum, a z drugiej podopieczni Fundacji „Dla Polonii” – młodzież polskiego pochodzenia urodzona na Ukrainie, Białorusi, w Mołdawii, Rosji, Uzbekistanie, Kazachstanie, Armenii i Gruzji, która obecnie kształci się w Liceum Polonijnym w Warszawie.

Głównym celem projektu jest wzbogacenie pracy edukacyjnej partnerów z Polski i Litwy o segment edukacji nieformalnej, nauczania przez doświadczenie, które pozwolą na wyzwolenie kreatywności uczestników projektu. Szczególna specyfika obu partnerów działających w dwu różnych krajach nadaje projektowi szczególny charakter.

Podopieczni Fundacji „Dla Polonii” to wielokulturowe środowisko wzajemnie oddziałujących na siebie osobowości, gdyż są oni obywatelami różnych państw o różnych systemach edukacji i wychowania oraz tradycjach kulturowych.  Dzięki temu młodzi migranci nieustannie wymieniają się tym, co w ich kulturach jest wartościowe i w efekcie kształtują u siebie i rówieśników postawy otwartości i tolerancji. Jest to młodzież, legalnie mieszkająca i ucząca się w Polsce, a pochodząca z krajów na Wschodzie (z obszaru byłego Związku Radzieckiego), m.in. z: Armenii, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii, Rosji, Ukrainy i Uzbekistanu.

Z kolei wielonarodowe środowisko, w którym funkcjonuje partner projektu – wileńskie gimnazjum – powoduje, że uczniami są nie tylko Polacy, ale i Rosjanie, Litwini, a nawet Karaimowie. Różnorodność postaw, języków rodzinnych, tradycji religijnych jest źródłem koniecznych modyfikacji klasycznej edukacji szkolnej pod kątem uwzględnienia, a nawet pozytywnego wykorzystania różnorodności kulturowej uczniów.

Komunikacja we współczesnym świecie zachodnim w dużej mierze bazuje na mediach elektronicznych, i nie dotyczy to tylko mediów komercyjnych czy publicznych ale także komunikacji międzyludzkiej. Umiejętność tworzenia prezentacji, filmików, zdjęć, memów, funkcjonowania na portalach społecznościowych, zwięzłego i ciekawego formułowania myśli, są niezbędne nie tylko, aby zaistnieć w grupie rówieśniczej, ale także i zawodowej, na uczelni i w pracy.

Zapraszamy na portal społecznościowy Medialni.net

Istotą projektu jest utworzenie Młodzieżowych Klubów Medialnych, poprzedzone zajęciami językowymi oraz warsztatami medialnymi. Wyłoniona grupa młodych ludzi szczególnie zainteresowanych funkcjonowaniem w mediach elektronicznych i tradycyjnych, po utworzeniu klubu będzie zdobywać nowe umiejętności, dzielić się nimi z rówieśnikami i dalej uczyć się rzemiosła dziennikarskiego poprzez wymianę doświadczeń.

 

Sam pomysł na kluby medialne wyszedł z obserwacji naszej młodzieży, ich zainteresowań, dążeń, aktywności na portalach społecznościowych, a równocześnie zauważalnej wśród młodzieży migranckiej nieporadność w formułowaniu treści, tworzeniu materiałów multimedialnych. Kiedy bezpośrednio zaczęliśmy sprawdzać oczekiwania naszych uczniów, to okazało się, że chcą podwyższyć swoje kompetencje medialne, a część z nich planuje w przyszłości zostać profesjonalnymi dziennikarzami prasowymi, radiowymi lub telewizyjnymi.

Dodatkową cechą projektu jest przybliżenie młodzieży ze Wschodu zasad obowiązujących w Polsce i w Unii Europejskiej na tyle umiejętnie, by potrafili się do nich stosować i swobodnie poruszać się tak w życiu zawodowym, jak i obywatelskim.

Udział w projekcie “Podobieństwa w różnorodności” licznej młodzieży z różnych krajów umożliwi nie tylko spojrzenie z odmiennych punktów widzenia, ale i opracowanie materiałów i narzędzi e-learningowych, które będą przydatne młodym ludziom w procesie ich asymilacji na terenie Unii Europejskiej.

logo Erasmus

Projekt „Podobieństwa w różnorodności. Edukacja medialna młodzieży migranckiej pochodzącej ze środowisk wielokulturowych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z programu ERASMUS+