POLSKIE KORZENIE

„Polskie Korzenie” to wyjazd kulturowo-edukacyjny do Polski dla młodych osób polskiego pochodzenia z Argentyny pomiędzy 18 a 27 rokiem życia. Projekt dotyczy wyjazdu jednej 44 osobowej grupy, która spędziły łącznie 18 dni w trzech miastach Polski, w których odwiedzą muzea, uniwersytety oraz miejsca istotne ze względu na pamięć historyczną i dużą wartość kulturalną. Dzięki temu będą mogli upowszechniać wiedzę zdobytą w Polsce poprzez czynny udział w organizacjach polonijnych z całej Argentyny.

Projekt zakłada:

  • zapewnianie zakwaterowanie w trzech polskich miastach,
  • całodzienne wyżywienie uczestników projektu
  • wycieczki, kursy języka oraz kultury polskiej, opiekę, przewodnika oraz transport po Polsce.

Największa cześć całkowitych kosztów tego projektu, tj. biletów lotniczych do Polski i z powrotem oraz koszty ubezpieczenia, jest pokryta przez uczestników lub sponsorów z Argentyny.

Projekt jest realizowany przez Fundację “Dla Polonii” we współpracy z Związkiem Polaków w Argentynie (Unión de los Polacos en la Rep.blica Argentina) oraz Polsko- Argentyńską Izbą Gospodarczo- Handlową (Cámara de Comercio Empresaria Argentino Polaca).

Polskie korzenie” dofinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

TROCHĘ O POLONII ARGENTYŃSKIEJ

(źródło https://historia.org.pl/2012/10/03/polonia-argentynska/)

Dramatyczne dzieje polityczne narodu polskiego sprawiły, że miliony Polaków w XIX i XX wieku opuściło ojczyznę i szukały schronienia w innych krajach.

Charakter i natężenie emigracji polskiej do Argentyny XIX w. zależny był w dużej mierze od sytuacji politycznej i gospodarczej Polski. Utrata niepodległości, poczucie indywidualnego i zbiorowego zagrożenia, starcia zbrojne z zaborcami i wynikająca stąd niejednokrotnie konieczność ucieczki przed politycznymi represjami, a także ciężka sytuacja gospodarcza zmuszały tysiące ludzi do emigracji. Na ogół emigranci traktowali pobyt w Argentynie jako przejściowy, licząc na powrót do kraju. Jednak większość z nich, mimo tęsknoty za rodzinnymi stronami, już na zawsze pozostała na emigracji, uznając obcy kraj za nową ojczyznę, oddając mu niejednokrotnie wielkie usługi i zapisując się trwale w jego historii, gospodarce, kulturze.

Ogromną większość Polonii stanowią osoby urodzone, wychowane i wykształcone w Argentynie. Jest to już więc cząstka społeczeństwa argentyńskiego tyle, że o polskich korzeniach. Nadal jest to grupa zorganizowana, posiadająca własną „infrastrukturę”, w której znajduje się Związek Polaków w Argentynie zrzeszający 33 organizacje (m.in. znajdują się kilka zwiazków polaków, zespoły taneczne, Związek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Polskich Kombatańtów itd.). Opiekę duszpasterską sprawuje Polska Misja Katolicka w Argentynie, w miejscowości Martín Coronado.

Aktualnie nie istnieją statystyki, które mówiłyby o liczebności grupy etnicznej pochodzenia polskiego w Argentynie. Szacunkowe dane podają liczebność między 175 a 500 tys. osób.

Za współpracę podczas realizacji projektu dziękujemy:

Projekt zrealizowany przy współpracy z m.st. Warszawą